بایگانی دسته: دسته‌بندی نشده

  دگرگونی سریع و شتابان در محیط کسب و کار سازمان ها، آنها را با چالش ها و پیچیدگی های فزاینده ای روبرو ساخته است؛ به گونه ای که ضرورت تداوم بقا، حفظ موقعیت و توسعه پایدار در چنین محیطی، سازمان ها را ناگزیر از متحول ساختن درون خود برای همگامی مؤثر وموفق با دگرگونی های محیط می سازد. بازارهای اشباع، تغییرات جهشی و ناپیوسته، و روابط پیچیده و غیرخطی نمونه هایی از خصوصیات محیط کسب وکار امروز است، که فهم و درک بازار را در ابهام بیشتری از گذشته قرار می دهد. خواسته های مشتریان هر روز تغییر کرده و رقبا با سرعت بیشتر در جهت پاسخ به نیازهای مشتریان قدم برمی دارند. منابع محدود و محیط رقابتی الزامات جدیدی را برای فعالیت سازمان ها تعیین می کنند.   بر این اساس، خلق ارزش بیشتر (و زودتر از رقبا) برای مشتریان، برگ برنده سازمان ها در محیط رقابتی امروز است. ایجاد یک زنجیره ارزش برای مشتری، و مدیریت آن توسط سازمانها، موقعیتی برد-برد برای تمامی طرف های ذینفع (مشتری – تامین کننده – سازمان و سهامداران آن) فراهم می نماید. بنابراین، شناخت دقیق و مستمر محیط کسب و کار، اتخاذ تصمیمات صحیح و اجرای بموقع آنها برای کسب منافع، شرط مهمی برای حفظ پایداری سازمان ها خواهد بود.